Pozvánka na valnou hromadu

03.07.2024

Představenstvo společnosti
TATRA TRUCKS a.s.
IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 10443
(dále jen „Společnost“).

tímto svolává ve smyslu ust. § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), na žádost kvalifikovaného akcionáře, která splňuje požadavky uvedené v ust. § 366 ZOK

řádnou valnou hromadu

která se uskuteční dne 19. 7. 2024 od 12:00 hod.
v zasedací místnosti č. 3 umístěné v prvním patře sídla Společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1.Zahájení
2.Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3.Odvolání Denisy Materové z funkce člena dozorčí rady
4.Volba Ing. Jiřího Kaisera, MBA, LL.M. do funkce člena dozorčí rady
5.Souhlas s odvoláním Adama Dorazila z funkce jednatele ve společnosti TATRA EXPORT s.r.o. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov
6.Souhlas se zvolením Ondřeje Dvořáka do funkce jednatele ve společnosti TATRA EXPORT s.r.o. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov
7.Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ust. § 405 odst. 4 ZOK sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tedy 12. 7. 2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni. Výpis zajistí Společnost.

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto odvolává Denisu Materovou, dat. nar. 24. 6. 1991, bytem Nad Školou 542, Stará Ves, 739 23Stará Ves nad Ondřejnicí, s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA TRUCKS a.s.

“Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu ust. § 367 ZOK, neboť se jedná o záležitost náležející do působnosti valné hromady a představenstvo bylo v souladu s ust. § 366 ZOK požádáno kvalifikovaným akcionářem o svolání valné hromady k projednání této záležitosti.

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto volí Ing. Jiřího Kaisera, MBA, LL.M., dat. nar. 14. 5. 1976, bytem č.p. 279, 739 11 Malenovice, s okamžitou účinností do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA TRUCKS a.s.

“Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu ust. § 367 ZOK, neboť se jedná o záležitost náležející do působnosti valné hromady a představenstvo bylo v souladu s ust. § 366 ZOK požádáno kvalifikovaným akcionářem o svolání valné hromady k projednání této záležitosti.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto ve smyslu čl. 7.3.6 písm. i) stanov uděluje souhlas představenstvu s odvoláním Adama Dorazila, dat. nar. 1. 6. 1985, bytem č.p. 229, 739 12 Čeladná, z funkce jednatele společnosti TATRA EXPORT s.r.o., IČ: 27388816, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 294556.

“Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.3.6 písm. i) stanov společnosti, neboť rozhodnutí představenstva stran obsazení orgánů obchodní korporace ovládané Společností vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Kvalifikovaný akcionář, který o svolání valné hromady Společnosti v souladu s ust. § 365 ZOK požádal, s doplněním pořadu valné hromady Společnosti o tento nový bod souhlasil. Představenstvo přistupuje k odvolání Adama Dorazila na jeho vlastní žádost, vzhledem ke skutečnosti, že se rozhodl dobrovolně ukončit své působení ve společnosti TATRA EXPORT s.r.o. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto ve smyslu čl. 7.3.6 písm. i) stanov uděluje souhlas představenstvu se zvolením Ondřeje Dvořáka, dat. nar. 11. 9. 1989, bytem K Malému lesíku 855, Stará Ves, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí, do funkcejednatele společnosti TATRA EXPORT s.r.o., IČ: 27388816, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 294556.

“Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.3.6 písm. i) stanov společnosti, neboť rozhodnutí představenstva stran obsazení orgánů obchodní korporace ovládané Společností vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Kvalifikovaný akcionář, který o svolání valné hromady Společnosti v souladu s ust. § 365 ZOK požádal, s doplněním pořadu valné hromady Společnosti o tento nový bod souhlasil. Důvodem pro zvolení Ondřeje Dvořáka do funkce jednatele společnosti TATRA EXPORT s.r.o. je jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné předpoklady pro výkon této funkce a disponuje všemi potřebnými povoleními, včetně bezpečnostní prověrky. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

V Kopřivnici dne 3. 7. 2024

TATRA TRUCKS a.s.
Představenstvo společnosti

Soubory ke stažení