Obchodně technická dokumentace

Obchodně technická dokumentace TATRA

Nedílnou součástí každého výrobku je obchodně – technická dokumentace (OTD), což je souhrn odborně technických informací, které jsou poskytovány ve srozumitelné formě širokému, i netechnicky zaměřenému, spektru uživatelů.
Obsahuje informace nezbytné pro správné užití výrobku po celou dobu jeho životního cyklu.

V rámci OTD TATRA TRUCKS a.s. zajišťuje další oblasti, jako jsou například kodifikace položek podle standardů NATO, dále propočty nákladu životního cyklu (LCC) a v neposlední řadě oblast bezporuchovosti a udržovatelnosti.
Na základě požadavku zákazníka jsou zajišťovány další činnosti integrované logistické podpory v souladu s Def Stan 00-60.

Více informací na oddělení OTD:

OTD lze zakoupit prostřednictvím Prodeje ND TATRA TRUCKS a.s., kontakt:

Technické publikace

Jedná se o publikace, které poskytuje výrobce svým zákazníkům a opravárenským firmám v souladu s platnými předpisy a normami s informacemi podmiňujícími provozuschopnost, udržovatelnost a opravitelnost výrobků po dobu jejich životnosti. Obsah těchto publikací musí vyčerpávajícím způsobem odpovídat účelu, pro který jsou určeny.

Rozdělení technických publikací dle způsobu dodání:
Průvodní – vždy dodávány jako součást výbavy vozidla daného typu v jazyce podle destinace prodeje. Obsahují:

 • Návod k obsluze,
 • servisní sešit.

Ostatní – dodávány separátně na základě servisních smluv, objednávek a konkrétních kontraktů. Jsou volně prodejné prostřednictvím Prodeje ND TATRA TRUCKS a.s. Jedná se o:

 • Katalog náhradních dílů,
 • dílenskou příručku,
 • katalog speciálního nářadí,
 • časové normy oprav.

Výukové materiály

Výukové a výcvikové obrazy

Výukové obrazy jsou zpracovávány buď jako samostatné sady, nebo jako doplňky k ostatním výukovým materiálům (CBT, filmy, učebnice).
Obsahová náplň a struktura obrazů je přizpůsobena pro výcvik řidičů a dílenských specialistů. Obrazy jsou zpracovány v rozlišení pro tisk na formát A0.

Výukové a výcvikové programy pro přípravu řidičů a dílenských specialistů - CBT (Computer Base Training)

CBT je speciální interaktivní výukový software pro přípravu řidičů a dílenských specialistů.

CBT pro přípravu řidičů

slouží k provádění výcviku formou výuky, procvičování a přezkušování s cílem zvládnutí základních znalostí konstrukce a praktických činností při provozu a údržbě vozidla.

CBT pro přípravu dílenských specialistů

slouží k provádění výcviku formou výuky, procvičování a přezkušování s cílem zvládnutí základních znalostí konstrukce a praktických činností při provádění technické údržby a běžných oprav na 1. a 2. úrovni jak ve stacionárních zařízeních, tak i mobilních opravárenských prostředcích.

Výukové a výcvikové filmy pro přípravu řidičů a dílenských specialistů

Filmy pro přípravu řidičů

Umožňují názornou výuku a výcvik s cílem zvládnutí základních znalostí konstrukce vybraných skupin vozidla a praktických činností při provozu a údržbě vozidla.

Filmy pro přípravu dílenských specialistů

Umožňují názornou výuku a výcvik s cílem zvládnutí základních znalostí konstrukce a praktických činností při provádění technické údržby a běžných oprav na 1. a 2. úrovni jak ve stacionárních zařízeních, tak i mobilních opravárenských prostředcích.

Učebnice řidiče

navazuje na Příručku k obsluze a je zaměřena na speciální výcvik řidičů s cílem využití plného potenciálu vozidla, zejména v extrémních provozních podmínkách.

Trenažér

Řidičský trenažér je určen pro základní odbornou přípravu a zdokonalovací výcvik řidičů. Pro trenažér je použita kabina z originálního vozidla TATRA upravená pro spojení s pohyblivou základnou se třemi stupni volnosti (3DOF).
Software trenažéru umožňuje simulaci jízdy v městském provozu včetně řízených křižovatek, na dálnici, v terénu, při brodění, při jízdě v noci a za snížené viditelnosti (déšť, sněžení, mlha) a také při jízdě v extrémních klimatických podmínkách (sníh, náledí apod.)

Kodifikace

TATRA TRUCKS a.s. realizuje kodifikaci položek v souladu se zásadami a postupy stanovenými orgány NATO (Výbor NATO AC/135) a v souladu s publikací AcodP1. V současné době je zkodifikováno více než 4 000 položek s referencí TATRA TRUCKS a.s.
TATRA TRUCKS a.s. má v rámci systému kodifikace přidělené identifikační číslo společnosti (NCAGE) 5990G.

LCC - náklady životního cyklu

V případě požadavku zákazníka TATRA TRUCKS a.s. zajišťuje zpracování kalkulace nákladů pokrývající celý životní cyklus výrobku.
Kalkulace je rozdělena na následující etapy související s životním cyklem výrobku:

 • Etapa koncepce a stanovení požadavků
 • Etapa návrhu a vývoje
 • Etapa výroby
 • Etapa instalace
 • Etapa provozu a údržby (oblast údržby obsahuje jak preventivní, tak korektivní údržbu)
 • Etapa vypořádání po ukončení životnosti výrobku (likvidace).

Samostatnou oblastí související s LCC je „Bezporuchovost a udržovatelnost“. TATRA TRUCKS a.s. realizuje tuto oblast v souladu s AQAP 2110 a dalšími mezinárodními standardy. Jako ukazatele jsou sledovány a řízeny mimo jiné např. MTBF, MTBCF, MART…