Protikorupční program TATRA

Společnost TATRA TRUCKS se rozhodla přistoupit k protikorupčnímu programu, jehož účelem je:

a) minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti TATRA TRUCKS,

b) preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř společnosti při zajišťování produktů a služeb pro společnost,

c) jako významný tradiční podnik českého průmyslu dát příklad, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat.

Protikorupční program TATRA TRUCKS se skládá z:

  • etického kodexu zaměstnanců TATRA TRUCKS, jehož speciální část je věnována i oblasti veřejných zakázek,
  • etické linky, na kterou může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti s TATRA TRUCKS,
  • souboru organizačních norem, procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik podle činností podniku, skupin zaměstnanců či odlišností trhů, na kterých TATRA TRUCKS působí.

Protikorupční program TATRA TRUCKS je realizován ve spolupráci s českou pobočkou Transparency International a v maximální možné míře realizuje požadavky projektu Defence Companies Anti-Corruption Index založeného Transparency International ve Velké Británii. Protikorupční program je k dispozici nejen zaměstnancům společnosti, ale je přístupný a využitelný širokou veřejností, a to vč. dodavatelů, dealerů, zákazníků, médií a představitelů veřejné správy v ČR i na všech dalších trzích, kde TATRA TRUCKS ve světě působí.

Společnost TATRA TRUCKS je automobilka zaměřená na těžká užitková vozidla s vysokou odolností a průchodností v terénu např. pro stavebnictví, těžařství či lesní práce. Pouze menší část produkce je určena pro zákazníky z řad ozbrojených sil. Přesto v rámci dosažení maximální úrovně protikorupční prevence přistupuje jako první podnik v ČR na přísná pravidla compliance doporučená Transparency International i jinými nevládními organizacemi pro oblast obranných programů.

Etický kodex společnosti TATRA TRUCKS

Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu TATRA TRUCKS je etický kodex pro zaměstnance společnosti, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů TATRA TRUCKS, např. obchodních zastoupení společnosti. Vychází z požadavků programu britské Transparency International a obsahuje:

  • zákaz korupčního jednání
  • zákaz jednání ve střetu zájmů
  • nahlašování podnětu na korupční či neetické jednání
  • zvláštní povinnosti na úseku obchodu při plnění protikorupčního programu
  • zásady při sponzoringu resp. pro dary politickým stranám a hnutím
  • závazek šířit protikorupční program i mimo TATRA TRUCKS

Etický kodex společnosti TATRA TRUCKS je k dispozici ke stažení.

Pravidla sponzoringu TATRA TRUCKS

TATRA TRUCKS jako společensky odpovědná firma působící v oblasti automotive se v oblasti sponzoringových aktivit logicky zaměřuje zejména na podporu neziskových aktivit v regionu, kde sídlí. Může se jednat o aktivity v oblasti sociálních služeb, dále v aktivitách sportovních, kulturních, vzdělávacích, sociálních, dobročinných či jiných. Zvláštní postavení mezi nimi mají aktivity z oblasti vzdělání, které podporují rozvoj studia technických oborů, které významně přispívají k národnímu bohatství ČR, posilují její exportní potenciál a zároveň se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitních studentů.

Pravidlem sponzoringu TATRA TRUCKS je, že nesmí být účelově vázán na realizace jakékoliv obchodní příležitosti, ať už ve veřejném či soukromém sektoru. Stejně tak nesmí dojít ke sponzoringu, který by v praxi naplnil definici střetů zájmů, tzn. např. sponzoring projektů zaměstnanců TATRA TRUCKS a jejich rodinných příslušníků. Sponzoringové aktivity TATRA TRUCKS zpravidla zveřejňuje, a to formou tiskové zprávy, informací na svých webových stránkách či uvedením v interním magazínu Tatrovák.

Podpora politických stran a hnutí

Podpora politických stran a hnutí či individuálních politicky činných osob ze strany TATRA TRUCKS musí být transparentní, tzn. zpravidla o ní TATRA TRUCKS veřejně informuje různými prostředky po vzoru sponzoringových aktivit. Zároveň tato podpora nesmí být nikdy vázána na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném sektoru a jejím cílem musí být vždy zlepšení podmínek pro český automobilový či obranný průmysl jako takový, nikoliv pouze společnost TATRA TRUCKS. TATRA TRUCKS v rámci případné podpory politických stran a hnutí bude nejen beze zbytku dodržovat literu zákona ohledně darů na podporu politických stran a hnutí, ale zároveň nepřímo podporovat rozvoj politiky postavené na zásadách demokracie a ochrany lidských práv a bude preventivně působit proti růstu extremistických tendencí v politice.

Dary a pozornosti

V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti TATRA TRUCKS zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů TATRA TRUCKS a poskytování darů a pozorností. Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům TATRA TRUCKS. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci TATRA TRUCKS, zejm. na jeho obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec TATRA TRUCKS povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.

Poplatky za zprostředkování (facilitation payments)

Na některých zahraničních trzích můžou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnost TATRA TRUCKS poskytovala poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.

Účast TATRA TRUCKS na offsetových programech

Přestože česká legislativa ve shodě s právem Evropské unie již neumožňuje zapojení českých podniků do offsetových programů v případě veřejných zakázek české vlády a ministerstev, v rámci zahraničních kontraktů může být součástí podmínek i plnění offsetových programů. Typickým požadavkem, a to i v případě vyspělých demokratických států, může být požadavek na částečné přenesení výroby, což lze považovat za tzv. přímý offset. TATRA TRUCKS ve spolupráci se zahraničními partnery realizuje offsetové programy vždy v souladu s národní legislativou zpravidla za účelem naplnění požadavků zákazníka na získání schopnosti vozidla částečně vyrábět a samostatně servisovat. TATRA TRUCKS odmítá a nepodílí se na offsetových programech, jejichž náplní je pouze zadávání zakázek v oborech nesouvisejících s jejím podnikáním, tedy výrobou užitkových vozidel, které v sobě zahrnují korupční riziko a mohly by být zneužity jako korupční kanál. O aktivitách, které svou náplní lze zařadit do kategorie přímých offsetů, TATRA TRUCKS zpravidla informuje veřejně v rámci publicity okolo dané zakázky (přenesení výroby připadá v úvahu pouze u významnějších a veřejně kontrolovatelných projektů).

Etická linka TATRA TRUCKS

Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí zřídila společnost TATRA TRUCKS etickou linku, na který může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat buďto ve formě nahrání telefonického vzkazu na čísle:

a)    +420 556 492 055
b)    Zaslání podnětu na e-mail etlink@tatra.cz

TATRA TRUCKS jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Příjemcem podnětu je personální ředitelství TATRA TRUCKS, které, v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesilateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo případně v jaké fázi šetření je. Po vyšetření podnětu informuje odesílatele o výsledku šetření.

TATRA TRUCKS prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu TATRA TRUCKS se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

Soubory ke stažení