Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované

13.10.2016

Výzva akcionářům k odevzdání akcií v souvislosti s přeměnou.

Představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a. s., IČ 01482840, se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 10443 (dále jen „Společnost"), zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Zákon"), následující oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů:

  1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 10. 10. 2016 o změně stanov Společnosti spočívající mimo jiné v přeměně podoby akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované. O této skutečnosti byl sepsán Mgr. Jarmilou Chvistkovou, notářkou se sídlem v Novém Jičíně, notářský zápis č. N 152/2016, NZ 143/2016.
  2. Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to v sídle Společnosti na adrese Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21, II. p., kancelář č. 212, v pracovní dny od 08:00 hod. do 14:00 hod. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.
  3. Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry; seznam účastníků na www.cdcp.cz).
  4. 4. Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 Zákona sdělit Společnosti číslo majetkového účtu zřízeného dle bodu 3 výše, na který mu budou zaevidovány zaknihované akcie Společnosti.

Kopřivnice, 13. 10. 2016

Představenstvo společnosti
TATRA TRUCKS a. s.

 

Ing. Radek Strouhal
místopředseda představenstva

lng.Martin Bednarz
místopředseda představenstva

Soubory ke stažení