Stanovisko společnosti TATRA TRUCKS a.s. ke kauze „Sypače na Vysočině“

03.02.2015

V souvislosti s kauzou nákupu a provozování vozidel pro komunální služby na Vysočině je opakovaně zmiňována značka TATRA, a to v souvislosti s náhlým zjištěním, že nejsou dodrženy technické specifikace tatrováckých podvozků.

V uvedené kauze je zejména zmiňováno zatížení přední nápravy u speciálních nástaveb (sypače, sněžné pluhy) používaných krajskou správou silnic. A to třeba po několika letech, případně dokonce desetiletích, od jejich uvedení do provozu. Vzhledem k tomu, že tato kauza se negativně dotýká pověsti značky TATRA, vydáváme toto stanovisko.

Tatrovky udržují sjízdnost českých silnic již přes 50 let

Podvozky TATRA s unikátní koncepcí na základě centrální nosné roury s nezávisle odpruženými nápravami se vyznačují celosvětově unikátními výkony nejen na silnicích, ale i v terénu, kde slouží jako nosiče mimořádně těžkých a sofistikovaných nástaveb. Jedná se např. o vrtné soupravy či zbraňové systémy. Podvozky TATRA jsou i tradičním nosičem nástaveb pro komunální služby s více než padesátiletou tradicí při udržování sjízdnosti českých silnic. Není tedy důvod zpochybňovat kvality a výkony tatrovek jako prvotřídního výrobku českých inženýrů a dělníků, nota bene s případným skrytým cílem zpětně obhajovat pořizování vozidel dovážených do České republiky ze zahraničí, a to v kontextu situace, kdy právě nákupy některých zahraničních vozidel jsou předmětem vyšetřování v souvislosti s možnou korupcí.

Za správný provoz silničních tatrovek je zodpovědný nejen dodavatel, ale i uživatel

V případě vozidel s nástavbou, jako je tomu u vozidel pro správy a údržbu komunikací, je odpovědnost za provoz a bezpečnost vozidel logicky rozdělena vždy na tři subjekty – výrobce podvozku, výrobce nástavby a provozovatele. Výrobce podvozku stanovuje základní technické parametry vozidla, mezi kterými je celková přípustná hmotnost, zatížení jednotlivých náprav apod., což jsou parametry podléhající schvalovacímu procesu jak na úrovni národní legislativy, tak v rámci legislativy evropské (EHK, resp. EEC). Zároveň výrobce vozidla stanovuje i závazná pravidla, která musí nástavbář při své činnosti dodržet.

Odpovědnost nástavbáře je v tom, že musí dodržet kromě parametrů daných výrobcem podvozku i další všeobecně platné předpisy pro výrobu vozidel/nástaveb, což opět podléhá procesu schvalování před uvedením vozidla s nástavbou do provozu a část z těchto hodnot by měla být prověřována opakovaně i při technických kontrolách. Celková hmotnost a její rozložení na nápravy jak ve stavu „prázdném", tak ve stavu plně „naloženém" je jedním z parametrů, které musí být před schválením vozu explicitně spočteny a ověřeny prakticky, jinak nemůže dojít ke schválení vozidla s nástavbou do provozu. Nástavbář, pokud takovéto vozidlo uvádí do provozu (tedy prodává uživateli), musí stanovit i závazná pravidla pro jeho užívání (vycházející ze schválených limitů podvozku i celého vozidla dle příslušných schvalovacích protokolů), což prakticky znamená např. i pokyny pro nakládání a umístění/rozložení nákladu či montáž dalšího příslušenství na vůz.

Provozovatel je pak povinen pokyny nástavbáře (a tím i výrobce podvozku) v provozu a užívání vozidla dodržovat. Tato pravidla ale nemusí být, a často také nejsou, jednoduchá a jedinečná. V řadě případů je uvedeno, že „když ...", „tak...". Například tedy pokud jsou namontovány pneumatiky určité konstrukce a rozměru, může být zatížení nápravy takové, pokud jsou namontovány pneumatiky jiné, může být zatížení vyšší. Rovněž tak je často uváděna podmínka rychlosti ve vazbě na povolené zatížení apod.

Unikátní koncepce podvozku TATRA umožňuje vysoké zatížení oproti konkurenčním automobilům

Nedodržením výše popsaných podmínek může dojít k překročení přípustných parametrů buď legislativně, nebo dokonce i technicky. Legislativně znamená, že vozidlo by mohlo za těchto překročených podmínek být bezpečně provozováno, nicméně je nutné, aby provozovatel požádal výrobce o formální změnu schvalovacích parametrů, a po jejím provedení v dokumentaci nic nebrání jeho používání. Technické překročení by znamenalo, že konstrukce vozidla by dle platných předpisů pro jeho stavbu daný režim již nemusela vydržet a proto výrobce takovouto žádost nemůže schválit.

Vozidla TATRA právě díky unikátní koncepci nezávislých náprav umožňují oproti konkurenci výrazně vyšší zatížení předních poháněných náprav, což je v případě, kdy si uživatel vybere variantu se vzduchovým pérováním přední nápravy ještě mnohem markantnější, protože jen málo výrobců vyrábí srovnatelná vozidla, která by umožňovala takovéto vysoké zatížení přední nápravy. Samozřejmě to vyžaduje montovat i pneumatiky, které mají odpovídající vyšší únosnost (které jsou logicky dražší) a dodržovat další výrobcem stanovené parametry.

Automobilka TATRA nabídla pomoc, uživatel zatím nereagoval

U testování tatrovek, které zadala krajská správa silnic znalcům, nebyl přítomný žádný zástupce automobilky TATRA. S jejich výsledky jsme ale byli seznámeni písemně a technický ředitel TATRA TRUCKS Ing. Radomír Smolka o nich na podzim 2014 jednal osobně s ředitelstvím krajské správy silnic. Na tomto jednání ujistil, že i když automobilka není dodavatelem vozidla, je připravena důkladně analyzovat výsledky testů a navrhnout právě v rámci dostatečné „zásoby" technické únosnosti podvozku vůči uživatelem využívané aktuální „legislativní" únosnosti opatření k řešení případných problémů. Tomuto slibu TATRA TRUCKS dostála a zaslala krajské správě detailní vyjádření k testům včetně návrhu opatření, které velkou část zjištění řeší: V řadě případů stačí jednoduchá opatření jako výměna pneumatik za typ s vyšší únosností apod., samozřejmě i s doporučením, jak jednoduše provést změnu „legislativní" únosnosti v technickém průkazu na základě homologačních protokolů daných typů vozidel, které umožňují vyšší „technickou" únosnost, než byla zapsána „legislativně" nástavbářem do původního TP.

K tomu je třeba ještě zabezpečit, aby provozovatel vozidla tyto podmínky v praxi realizoval a zabezpečil jejich dodržování, a to to třeba i tím, že na vozidlo bude montovat pouze taková zařízení (např. radlici apod.), která odpovídají tomuto rámci schválených parametrů. Z praxe na silnicích víme, že často dochází například k přetížení jednotlivých náprav nebo kol na jedné straně vozidla i v případech, kdy celková hmotnost je v pořádku a došlo pouze k nesprávnému naložení či rozložení nákladu nebo příslušenství uživatelem. Nepředpokládáme však, že by tak zkušení a dlouholetí provozovatelé vozidel v rámci správy a údržby silnic si nebyli vědomi těchto záležitostí a že by z nedbalosti či neznalosti takovýto stav dopustili.

Na tento dopis zaslaný 12. listopadu 2014 zatím TATRA TRUCKS nedostala žádnou reakci, i když jsme vzhledem k situaci, kdy kraj potřebuje mít k dispozici v zimním období všechny kapacity pro údržbu silnic, očekávali okamžité jednání. Přesto jsme připraveni přispět v rámci všech možností, které máme, k vyřešení situace, jakmile k tomu budeme vyzváni.

TATRA TRUCKS nechce výhody, ale žádá férové prostředí

TATRA TRUCKS a.s. jako v současné době jediný výrobce nákladních vozidel v České republice má za sebou restart po opakovaně neúspěšné privatizaci a pod novými českými majiteli prochází úspěšně restrukturalizací a přípravou na další rozvoj. Snaha českých majitelů, českého managementu i českých inženýrů a dělníků je uspět ve tvrdém a náročném konkurenčním boji férovým způsobem – tedy nabízet vozidla s lepšími technickými i užitnými parametry či zlepšovat služby pro tato vozidla, což oceňuje řada zákazníků na celém světě, protože vozidla TATRA jsou z větší části vyvážena do zahraničí. Vedení společnosti nemá zájem na tom, aby kdokoliv z uživatelské sféry Tatru protěžoval jenom kvůli její historii či českému původu. Na druhou stranu očekáváme, že konkurenční prostředí v České republice bude pro domácí výrobce férové a podobné kauzy se nebudou objevovat či k nim nebude přihlíženo v situaci, kdy se mediálně objeví v přímé souvislosti s podezřením na korupční jednání některých zahraničních dodavatelů s cílem zpochybnit technické kvality konkurenta, a to dokonce i cca dvacet let zpětně. Věříme, že orgány samosprávy, případně i státní správy jsou natolik profesionální, že dokáží takovéto nekalé jednání rozpoznat a eliminovat jeho vliv v rámci své činnosti.